Karakallio-Seura ry

Karakallio-Seura ry  on puoluepoliittisesti sitoutumaton asukas- ja kotiseutuyhdistys. Seuran sääntömääräiset kokoukset ovat keväällä ja syksyllä.

Jäsenena voit vaikuttaa asuinalueesi Karakallion-Rastaspuiston hyvinvointiin ja kehittämiseen. Jäsenenä saat liput Karatalon tapahtumiin puoleen hintaan! Järjestämme vuosittain Karakallion talvi-/kevätpäivän ja Karakalliopäivän syksyllä.

Toimintakertomus 2022

KKS-Mölkky toimintakertomus 2022

Toimintasuunnitelma 2023 ja pts 2023-2027

Seura julkaisee asukaslehti Karahkaa 2-4 kertaa vuodessa. Lehden levikki
on noin 2000 kpl. Kannattajajäsenmaksu sisältää käyntikorttikokoisen ilmoituspaikan Karahkassa.

Jäsenmaksut/vuosi:

Henkilöjäsen 10 €
Kannattajajäsen 80 €
Pienyrittäjäjäsen 40 €
Vapaavalintainen tuki __ €

Seuran tilinumero: FI05 8020 7710 0821 36 (BIC: DABAFIHH)

Kuten oheisesta kotiseutulehden 10-vuotisjuhlanumerosta voi lukea, merkittiin Karakallioseura yhdistysrekisteriin jo vuonna 1966. Lehden juhlanumero oli taitettu kokoon A5, siinä on 32 sivua. Jakeluksi ilmoitetaan 6000

Hallitus 2023

Aulikki Pentikäinen, puheenjohtaja, puh 050 3500 238
Mirko Antikainen, varapuheenjohtaja
Mervi Juutilainen, sihteeri, rahastonhoitaja
Tanja Rilla, Karahkan jakelukoordinaattori
Taru Gustafsson, Karahkan taittaja
Hanna Kytö, jäsen
Ulla Heiskanen, jäsen
Rosita Koistinen, jäsen
Antti Kontiainen, jäsen

Säännöt

Karakallio-Seura – Karabacka-Sällskapet ry
Säännöt on hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 28.3.2012 ja rekisteröity yhdistysrekisterissä 30.4.2013

1§ Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Karakallio-Seura – Karabacka-Sällskapet ry
Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään seuraksi, kotipaikka on Espoon kaupunki ja toimialueena Karakallio lähiympäristöineen. Seuran toimintakieli on suomi.
Seura on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

Tarkoitus ja toiminta
2§ Seuran tarkoitus
Seuran tarkoituksena on
• työskennellä toimialueensa sivistyksellisten, sosiaalisten ja taloudellisten olojen kehittämiseksi sekä viihtyisyyden lisäämiseksi alueellisen omaleimaisuuden ja paikallisten erityispiirteiden pohjalta lähtien,
• toimia kokonaisvaltaisen kotiseututyön tavoitteiden saavuttamiseksi paikalliskulttuurin, ympäristönsuojelun ja maisemanhoidon sekä matkailun aloilla,
• olla toimialueensa asukkaiden ja eri yhteisöjen yhdyssiteenä sekä
• syventää asukkaiden kotiseudun tuntemusta ja paikallishenkeä sekä pyrkiä kaikin tavoin lisäämään heidän kiintymystään kotiseutuunsa.

3§ Tarkoituksen toteuttaminen
Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura
• toimialueensa asukkaiden etujärjestönä osallistuu aluetta koskevaan suunnitteluun ja pyrkii vaikuttamaan päätöksentekoon,
• tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille,
• on yhteistyössä kotiseututyön keskusjärjestöjen, kunnan sekä muiden samoja päämääriä toteuttavien yhteisöjen kanssa,
• suorittaa ja tukee kotiseutua koskevaa tallennus-, tutkimus- ja julkaisutoimintaa,
• järjestää kotiseutupäiviä sekä muita juhla-, taide- ja viihdetilaisuuksia
• toimeenpanee näyttelyjä, retkiä ja opintomatkoja
• edistää asukkaiden omatoimisuutta ja tukee paikallista harrastustoimintaa sekä
• pyrkii muillakin samankaltaisilla tavoilla toteuttamaan seuran tarkoitusperiä ja tavoitteita.

Jäsenistö
4§ Seuran jäsenyys
Seuran varsinaiseksi jäseneksi pääsee jokainen sen tarkoitusperät ja säännöt hyväksyvä henkilö, jonka seuran hallitus jäseneksi hyväksyy.
Jäsenyys katsotaan alkavaksi siitä ajankohdasta, jolloin jäseneksi ilmoittautuminen on hyväksytty.
Jäsen on velvollinen suorittamaan seuran syyskokouksen määrittämän jäsenmaksun.
Seuran kannattajajäseneksi pääsee jokainen oikeuskelpoinen yhteisö, jonka hallitus hyväksyy ja joka suorittaa seuran syyskokouksen määrittämän kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa. Hallitus pitää seuran jäsenistä lainmukaista jäsenluetteloa.
Tällä sääntömuutoksella ei loukata saavutettuja jäsenoikeuksia.

5§ Jäsenyyden lakkaaminen
Jäsen voi erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai puheenjohtajalle tai suullisesti seuran kokouksen pöytäkirjaan.
Seuran hallituksella on oikeus erottaa jäsen, joka toimii seuran sääntöjä tai periaatteita vastaan tai laiminlyö jäsenmaksun suorittamisen määräaikana.
Erotettu jäsen voi kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan kirjallisesti valittaa päätöksestä seuran kokoukselle jättämällä valituskirjelmänsä hallitukselle.

6§ Kunniajäsenyys
Kunniajäsenekseen seura voi hallituksen esityksestä kokouksessaan kutsua henkilön, joka huomattavalla tavalla ja pitkäaikaisesti on vaikuttanut seuran tarkoituksen toteuttamiseksi.
Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvoitetta.

Kokoukset
7§ Seuran kokoukset ja koolle kutsuminen
Seuran varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous ja syyskokous. Kevätkokous pidetään ennen maaliskuun loppua ja syyskokous loka-joulukuun aikana. Lisäksi hallitus voi kutsua koolle ylimääräisen kokouksen.
Mikäli vähintään kymmenesosa (1/10) seuran jäsenistä kirjallisesti vaatii ylimääräisen kokouksen kutsumista koolle tietyn asian käsittelyä varten, hallitus on velvollinen toimittamaan kokouskutsun neljäntoista (14) päivän kuluessa.
Seuran kokoukset kutsutaan koolle syyskokouksen määräämällä tavalla joko ilmoittamalla kirjallisesti jokaiselle jäsenelle tai niissä lehdissä, joista syyskokous päättää. Kokouskutsu on toimitettava vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.

8§ Äänioikeus ja päätöksenteko
Seuran kokouksessa on äänioikeus jokaisella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9§ Seuran kokoukset

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkistajaa.
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä.
4. Esitetään edellisen vuoden tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto ja päätetään tilien hyväksymisestä sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
5. Päätetään edustajien valitsemisesta Suomen Kotiseutuliiton vuosikokoukseen.
6. Käsitellään muut mahdolliset esille tulevat asiat, joista hallitukselle on tehty esitys vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta tai jotka hallitus haluaa kevätkokoukselle esittää.

10§ Syyskokouksessa käsiteltävät asiat

Seuran syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkistajaa.
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma.
4. Määrätään seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruus.
5. Päätetään hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkioista.
6. Hyväksytään seuraavan vuoden talousarvio.
7. Valitaan seuran hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan seuran puheenjohtajaksi.
8. Valitaan jäsenet hallitukseen erovuoroisten jäsenten tilalle.
9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja näille varamiehet tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa.
10. Päätetään seuran kokouksen koollekutsumistavasta 7§:n määräämissä rajoissa.
11. Käsitellään muut mahdolliset esille tulevat asiat, joista hallitukselle on tehty esitys vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta tai jotka hallitus haluaa syyskokoukselle esittää.

11§ Hallitus
Seuran toimintaa suunnittelee ja johtaa vuosikokouksessa valittava hallitus, johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä neljästä kahdeksaan (4-8) kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä, joista vuosittain on puolet erovuorossa. Jäsenten erovuorot määrätään ensin arvan, sitten vuoron mukaan.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä kutsuu sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt vuodeksi kerrallaan.
Hallitus voi asettaa keskuudestaan juoksevien asioiden hoitamista ja asioiden valmistelua varten työvaliokuntia.
Hallitus voi asettaa avukseen sääntöjen edellyttämiä tehtäviä varten sille pysyviä tai tilapäisiä toimikuntia ja jaostoja. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estynyt varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kolme jäsentä sitä vaatii, ja on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä vähintään puolten jäsenten ollessa läsnä.

12§ Nimenkirjoittajat
Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri kaksi yhdessä.

13§ Tilinpito ja toiminnantarkastus
Seuran tilit päätetään kalenterivuosittain, ja ne on jätettävä toiminnantarkastajille vähintään neljätoista (14) päivää ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien on palautettava tilit lausuntoineen hallitukselle vähintään kolme (3) päivää ennen kevätkokousta.

14§ Toiminnan rahoitus
Seuralla on oikeus toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia, omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta, harjoittaa kustannustoimintaa, tavanomaista kioskikauppaa ja kahvilaliikettä sekä asianmukaisella luvalla toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä.
Sääntöjen muuttaminen ja seuran purkaminen

15§ Sääntöjen muuttaminen
Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan seuran kokouksessa. Muutosehdotuksen on tällöin hyväksytyksi tullakseen saatava vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

16§ Seuran purkaminen
Ehdotus seuran purkamisesta on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden väliä tulee olla vähintään yksi kuukausi, ja ehdotuksen on hyväksytyksi tullakseen saatava kummassakin kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

17§ Varojen käyttö seuran purkautuessa
Seuran purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi sen varat luovutetaan kotiseututyötä edistävään tarkoitukseen sen mukaan kuin seuran viimeinen kokous päättää.

18§ Muuta
Muutoin noudatetaan, mitä voimassaoleva yhdistyslaki määrää.